Schularbeitstermine:

  • 25. Januar 2022, Ganzer Tag: 2a, 2b: 2. E-Schularbeit
  • 26. Januar 2022, Ganzer Tag: 4a, 4b: 2. M-Schularbeit
  • 28. Januar 2022, Ganzer Tag: 1a,1b: 2. E-Schularbeit
  • 28. Januar 2022, Ganzer Tag: 3a: 2. D-Schularbeit